Tüm zamanlar UTC + 3 saat
Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 6 ileti ] 
  Yazıcı görüntüsü

MEHDİ İLGİLİ AÇIKLAMALAR (Ebu Davud)
Yazar Mesaj
UNREAD_POSTTarih: 02 Arl 2009 12:45 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 12 May 2009 09:59
İleti: 113
35- HZ. MEHDÎ HAKKINDA HADİSLER

"Mehdî" sözlükte, "kendisine rehberlik edilen" demektir. Bütün isti­kâmetler Allah'dan geldiği için, bu kelime, kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususî ve şahsî bir şekilde Allah'ın hidâyetine nail olan mânâsını almıştır.
Terim olarak, Hz. Peygamber (s.a)'in kıyamete yakın bir zamanda ge­leceğin haber verdiği sâlih kuldur. Şüphesiz burada kastedilen, Şiilerin "Mehdî-Î Muntazar= Beklenen Mehdi" dedikleri Oniki İmam'ın sonuncu­su olan Mehdî değildir. Fakat, Mehdi'nin Hz. Fatıma'nın torunlarından olacağına dair hadis vardır. Ancak onun Hz. Hasan'in mı yoksa Hz. Hü-seyiniıı mi torunlarından olacağı ihtilaflıdır. İlerideki bir hadiste geleceği üzere Mehdinin adı Peygamberimizin adından, babasının adı da Peygam­berimizin babasının adından olacaktır. Yani adı Muhammed, babasının adı da Abdullah olacaktır. "Mehdî ise onun ismi değil lâkabıdır. Meh­di'nin çıkması kıyametin aiâmetlerindendir. O, dini kuvvetlendirecek, yer yüzünde adaleti yayacak ve tüm müslümanlar kendisine uyacaklardır. Mehdî'den sonra Hz. İsa inecek ve Deccâl'ı öldürecektir. Bir rivayete gö­re ise, Mehdî ile Hz. İsa birlikte "inecekler ve Deccâl'ı birlikte öldürecek­lerdir. Hz. İsa, namazında Mehdiye uyacaktır.

Mehdî'nin zuhurunu haber veren hadîsi, Ebû Davûd, Tirmizî, Ibn Mace, Bezzâr, Hâkim, Taberanî, Ebû Râbî, rîvâyet etmişlerdir.

Bu zatlar, hadisi sahabeden kalabalık bir gruba isnâd etmişlerdir. Bu sahabeler şunlardır. Ali, İbn Abbas, Tâlha, İbn Ömer, Abdullah b. Mes'ûd, Ebû Hureyre, Enes b. Malik, Ebû, Saîd el Hudrî, Ümmü Habîbe, Ümmü Seleme, Sevbân, Kürel b. İyas, Ali el Hilâl Abdullah b. Haris b. Cezaî (r.a)'dır. Anılan bu zatların hadislerinin kimi sahih, kimi hasen, ki­mi de zayıftır. İbn Haldun, Mehdî, konusunda varid olan hadisleri hepsi­nin zayıf olduğunu ispat için gayret göstermiş, ama isabetli görülmemiş­tir. Bununla birlikte Mehdî konusunda, uydurulmuş hadis de vardır. Av-nü'I Ma'bûd'da Muhammed b. Münkedîr'den onun da Câbir'den merfû-an rivayet ettiği söylenen "Mehdî'yi yalanlayan kafir olur" mânâsına ge­len ve hadis denilen sözün uydurma olduğu ifade edilmektedir.

Mehdî'nin varlığını kabul etmeyenlerin Rasûlullah (s.a)'den merfû olarak rivayet edilen "Meryem'in oğlu İsa'dan başka Mehdî yoktur." mâ-nâsındaki hadise dayandıkları söylenmektedir. Ancak Beyhakî ve Hâkim bu hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Buna sebep hadisin isnadmda-ki Ebân b. Salih'tir. O metrükü'l-hâdis birisidir.[1]

4279... Câbir b. Semure (r.a) şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a)'i, şöyle buyururken işittim: "Size etrafında (tüm) ümmetin toplanacağı oniki halife gelinceye kadar, bu din ayakta kal­maya devam edecektir."

(Bu arada) Rasûlullah (s.a)'den bir söz duydum ama anlamadım, ba­bama: Rasûlullah ne diyor?" dedim. "Hepsi Kureyş'den" (buyurdu) de­di.[2]

4280... Cabir b. Sebûre (r.a) şöyle demiştir.

Rasûlullah (s.a)'i şunları söylerken işittim. "Oniki halife (gelince)ye kadar bu din aziz olarak devam edecektir."
Bunun üzerine insanlar, tekbir getirdiler, feryad ettiler. Sonra Rasûlul­lah sessizce bir şey söyledi, Babama: "Babacığım, Rasûlullah ne dedi?" dedim "Hepsi Kureyş'ten (buyurdu) dedi.[3]

4281... Esveb. Saîd el Hemedânî, Cabir b. Semûre (r.a)'den bu (önce-ki) hadisi rivayet etti ve şunu ilâve etti:

Rasûlullah evine dönünce, Kureyşliler ona gelip "Sonra ne olacak?'' dediler. "Fitne ve iç savaş" buyurdu.[4]
AÇIKLAMA

Bu babda geçen üç rivayet, aynı hadisin üç ayrı rivâyetidir. Gerek senetlerindeki, gerek se metinler­deki bazı farklılıklardan dolayı, musannif bu rivayetleri ayrı ayrı hadisler halinde vermiştir. Aynı hadisin rivayetleri olduğu için hepsinin izahını birlikte yapmayı uygun bulduk.

Efendimiz, ilk rivayette on iki halife gelinceye kadar bu dinin ayakta olmaya devam edeceğini söylemiştir.

İkinci Rivayette ise, bu mânâ "Azız olmaya devam eder" şeklinde ifâde edilmiştir. Müslim'in bir rivayeti de "İnsanların işi, kendilerine oniki zat hükmettiği müddetçe yürümekte devam edecektir" şeklin­dedir.[5]
Dinin ayakta durmasından maksat, tahrif edilmeden esaslarının muha­fazası, insanlara hakim olması, uygulanmasıdır. Aliyyü'l Kârî'de "Dinin azız olmasını" aşağı yukarı aynı kelimelerle izah etmiştir.

Metindeki "On iki hâlife gelinceye kadar" cümlesi, Sahîh-i Müs­lim'in rivayetinde "Oniki hâlife hükmettiği müddetçe" şeklindedir. Zaten bu rivayette murad edilen mânâ da aynıdır. Hadisin devamında ınüslümanların bu on iki halife etrafında toplana­cakları beyan Duyurulmaktadır. Rasûlullah'm kasdettiği bu oniki halife kimlerdir? Bu konu ulemâ arasında hayli tartışılmıştır.

Bazı muhakkik alimler bu oniki halifeden dördünün Hülefa-i Raşidîn olarak tanınan, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, ve Hz. Ali (Allah hepsinden razı olsun) olduğunu, kalan sekizinin de kıyamete kadar gele­ceğini söylemişlerdir. Bir görüşe göre bu halifelerin hepsi aynı anda bu­lunacak, insanlar onların etrafına dağılacaktır.

Türbeştî, buradaki halifelerden muradın âdil olan hâlifeler olup, ger­çekte halife ismine onların müstehak olduklarını söyler.

Bu hadisle ilgili olarak, Avnü'l Ma'bûd Müellifi, İmam Nevevî, VeiiyyulJah Dehlevî ve Hafûziddîn b. Kesîr'den çok kıymetli görüşler naklet-mistir. Bu görüşleri özet olarak nakletmek istiyoruz.

İmam Nevevî, Kadî'den naklen şöyle demektedir. "Burada iki soru yö-neltilebilir. Bunlardan birisi şudur: Başka bir hadisde Peygamber (s.a) kendisinden sonra halifeliğin otıızüç sene olup, daha sonrasının saltanat olacağını haber vermiştir. Bu hadiste ise, on iki halife söz konusu edil­mektedir. Bu iki hadis arasında bir çelişki vardır. Çünkü otuzüç sene içe­risinde dört Râşit hâlifenin ve Hz. Hasan'in hilâfeti geçmiştir.

Bu soruya şu cevâb verilir. Rasûlullah'dan sonra otuzüç sene sürecek olan halifelikten murad, Nübüvetin halifeliğidir. Nitekim bazı rivayetler­de bu, "Benden sonra Nübüvet halifeliği" şeklinde varîd olmuştur. Oniki halife de ise bu şart aranmaz dolayısıyla bu açıdan hadisler arasında bir zıtlık yoktur.

İkinci soru da şudur; Müslümanların başına onikiden fazla halife geç­miştir. Bu, hadise zıt düşmez mi?

Bunun cevabı da şudur: Bu, bâtıl bir itirazdır. Çünkü Rasûlullah (s.a) sadece "Oniki gelecek" dememiş. "Oniki halife gelmedikçe", demiştir.

Dolayısıyla daha fazla halifenin gelmesi bu mânâya zarar vermez."

Şâh Veliyûllah'm söyledikleri de özetle şöyledir. "Bu din, Allah (c.c), hepsi Kureyş'ten olmak üzere, oniki tane halife gönderilinceye kadar üs­tün olmaya devam edecektir." Hadisi müşkîl görülmüştür. Bu işkâle se­bep de, hadisin on iki imam inancına sahip olan İsnâ aşeriyye mezhe-bi'nin görüşünü destekler mahiyette görülmesidir.

Gerçek Şudur: Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Rasûlullah'ın hadisleri de biribirlerini izah ederler. 4254 numarada geçen Abdullah îbh Mes'ûd'un rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz, "İslam'ın değirmeni otuzbeş veya otuzaltı sene dönecektir. Eğer helak olurlarsa, onların yolu helak olanların yoludur. Eğer onların dini (düzgün olarak) kalır­sa geçen kısımdan itibaren yetmiş sene kalır" buyuruyor. Bu hadisin mânâsını anlamakta hayli hatalara düşülmüştür. Bizim anladığımız şudur:

Bu müddetin başlangıcı, Hicrî İkinci yıldaki cihâddan itibarendir. Ha-disdeki "eğer helak olurlarsa" cümlesinden maksat, şek veya şüphe için değil, o zaman büyük hadiselerin çıkacağını beyandır. Açık alâmetlere bakıldığında görülüyor ki, İslâmiyet'in kuvveti zayıflamış, Cihâd kesil­miştir. Sonra, Cenab-ı Allah, hilâfeti yoluna koyacak kişiler gönderecek ve bu intizam 70 yıl kadar devam edecektir. Gerçekten de Rasûlullah'm haber verdiği şeyler olmuştur. Cihâd'ın başlangnndan otuzbeş sene geçin­ce Hz. Osman katledilmiş, müslümanlar parçalanmıştır. 36. yılında Cemel Vak'asi meydana gelmiş, müslümanlar kâfirlerle cihadı bırakıp birbirleri ile uğraşmışlardır. İslâmiyet zayıflamıştır. Ama Cenab-ı Allah, hilâfeti tekrar düzene koymuş ve tekrar cihadlar başlamıştır, bu hâl Abbasilere kadar devam etmiştir. Abbasiler döneminde de Allah Müslümanlara kuv­vet vermiş, cihadlar devam etmiş bu durumda Moğol istilâsına kadar sür­müştür.

Hadisin İsna Aşerriyye'çilerin "on iki imam görüşü"nü teyid ettiğini söylemeye hiç imkân yoktur. Çünkü:

1- Hadiste anılan, on iki imam değil, hâlifedir. Halbuki Şiilerin kabul ettikleri oniki imamdan büyük çoğunluğu, halife olmamıştır.

Bunu İsna Aşeriyye de kabul eder.

2- Hadiste bu hâlifelerin Kureyş'e nisbet edilmeleri onların hepsinin

Ben-Î Hâşîm'den olmadıklarını gösterir. Çünkü bir cemaatin hepsi bir ba­tına mensup iseler, o batınla anılırlar, ama çeşitli batınlardan iseler o ba­tınların mensup olduğu kabileye nisbet edilirler. Ben-Î Hâşim batın, Ku-reyş kabiledir.

3- Oniki imam'a inananlar, dinin onlarla güç kazanacağını söylemiyor­lar. Aksine, Rasûlullah'ın vefatından sonra dinin gizlendiğini İmamların takiyye prensibine göre hareket ettiklerini Hz. Ali'nin bile kendi mezhep ve görüşünü açığa vuramadığını söylerler.

4- Hadisteki, "kadar" mânâsına gelen ilâ harfi Cerri, on iki halifenin devri bitince bir fetretin olmasını gerektirir. Halbuki onlar, Hz. İsa'nın, bizim Peygamberimizin üzerine gelip, dini kemâle erdireceğini söylüyorlar. Bu ise gaye Muğaya mânâsına uygun düşmez.

"... Biz onlardan oniki reis seçtik"[6] ayetini tefsir ederken Cabir b. Semûre, hadisin Müslîmdeki rivayetini zikretmiş ve şunları söylemiştir.: Bu hadisin mânâsı, oniki sâlih halifenin geleceğini müjdelemektir. Bunlar, hakkı ikâme edecek, adaletle hükmedeceklerdir. Bu, onların peşi peşine gelmelerini gerektirmez. Hûlafa-i Raşîdîn gibi, bir kısmı peşi peşi­ne gelebilir. Bazıları da aralıklarla görülür. Ömer b. Abdülazîz'in de bu oniki hâlifeden birisi olduğunda ittifak vardır. Ayrıca Abbasoğullari'ndan bazıları da bunlardandır. Onların velayeti gerçekleşinceye.kadar kıyamet kopmayacaktır. Rasûlullah'ın adı ile; baba adı, Rasûlullah'ın babasının adı ile aynı olacak, yeryüzü zulümle dolduktan sonra orayı adaletle dol­duracak olan ve varlığı hadislerle bildirilen Mehdi de bunlardandır. Rafiztlerin, Samerra'daki sirdaptan çıkacağını beklediklerini Mehdî-i Muhta-zar, bizim dediğimiz Mehdî değildir. Hadiste anılan oniki halifenin de, îs-na Aşeriye Mezhebi mensuplarının inandıkları oniki imamla hiçbir alâka­sı yoktur. Avnü'l ma'bûd müellifi, yukarıya özetlediğimiz nakilleri daha genişçe aktardıktan sonra şunları söylemektedir:

Şiîler, özellikle İmâmîye Mezhebi'nden olanlar, Rasûlullah (s. a)'den sonraki hak îmam'm Hz. Ali (r.a), sonra sırasıyla oğlu Hz. Hasan, karde­şi Hz. Hüseyin, O'nun oğlu Zeynel Abidin, O'nun oğlu Muhammed Ba­kır, oğlu Câfer-i Sâdık, oğlu Musa Kâzım, oğlu Ali Rıza, oğlu Muham­med Takî, oğlu Ali Nakî, oğlu Hasan El Askerî sonra da onun oğlu bek­lenen Mehdî Muhammed Kâim olduğunu söylerler.

İmamiyeler, son İmam'ın düşmanlarından korkarak gizlendiğini, bir gün ortaya çıkıp, dünyayı adaletle dolduracağına inanırlar;

Hadislerde müjdelenen Mehdinin, Şiilerin gizli olup da çıkacağını bek­ledikleri Muhammed b. Hasan el Askerî ile ilgisi yoktur. Görüldüğü gibi, Hadiste anılan on iki halifeden muradın kimler olduğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak, Ehl-i Sünnet alimleri, bunların Şiân'ın zannettiği gibi onların "Oniki İmam'ı olmadığında hem fikirdirler.

Hadislerde, Râvî, Hz. Peygamberin, alçak sesle birşeyler söylediğini, ama kendisinin anlayamadığını, babasına sorunca, Efendimizin "Onların hepsi Kureyş'tendir" buyurduğunu anladığını söylemektedir.Yukarıda Veliyullah Dehvelî'den de naklettiğimiz gibi bu, gelecek oniki halifenin Kureyş'ten olacağının açık delilidir.

Üçüncü rivayette, Hz. Peygamber (s.a) kendisine gelen Kureyşliler'in sorusu olarak bu oniki halifeden sonra kavga ve kargaşaların çıkacağını haber vermiştir.[7]

4282... Bize Müsedded haber verdi, Onlara Ömer b. Abîd haber ver­miş.[8] Bize Ebû Bekir, yani İbn-i Ayaş haber verdi. (H), bize Müsedded haber verdi, bize Sûfyân'dan Yahya haber verdi (H). Bize Ahmed b. İb­rahim haber verdi. Bize Ubeyduilah b. Musa haber verdi.

Bize Zaide haber verdi. (H) Bize Ahmed b. İbrahim haber verdi, bana Ubeyduilah b.Mûsa Fıtri'dan haber verdi, dedi. (Rivâyetlerdeki) mânâ ay­nıdır. Bunların hepsi Asım'dan, Asım, Zir'den o da Abdullah (b.Mes'ûd (r.a) vasıtasıyla Rasûfullah (s.a)'den rivayet etmiştir;

Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

"Dünyada sadece bir gün kalsa, -Zaîde, hadisinde şöyle dedi - Allah o günü uzatır da - sonra bütün râvîler ittifak ettiler.[9] -O günde Ben­den veya ehli beytimden, adı adıma, babasının adı da babamın adına uyan bir adam gönderir"

Fitr hadisinde şu ilâve vardır:

O şahıs "dünyayı, zulümle dolduğu gibi, adaletle dolduracaktır" Süfyân hadisinde şöyle dedi. , Araplara, adı adıma uyan ehl-i beytim­den biri hakim olmadıkça dünya son bulmayacak, - Veya gitmeyecek­tir -[10]

Ebû Davûd der ki, Ömer ve Ebu Bekr'in (rivayetleri) Süfyân'm (riva­yetinin) aynıdır, (yani son ilâve, bunların rivayetinde de vardır.[11]

Açıklama

Tirmizî, hadis-î şerif için "Hasen Sahîh" demiştir.

Dipnotta da işaret edildiği gibi bu hadis, müsannıfa beş ayrı isnâdla gelmiştir. Bu isnâdlardaki rivayetler mânâ itibariyle ay­nı olmakla birlikte, lâfız olarak aralarına bazı küçük farklar vardır. Metin­de bu farklar gösterilmiş, tercemeye de aynen aktarılmıştır. Ancak bu: okuyucu için, hadisin mânâsını anlatmakta, bir güçlük doğurmaktadır. Onun için, hadiste ifâde edilen mânâyı tekrar atkarmak istiyoruz.

Efendimiz'in beyânına göre, dünyanın ömründen sadece bir gün bile kal­sa Cenab-ı Allah, o günü uzatacak ve Rasûlullah'in ehl-i beytinden Abdul­lah oğlu Muhammed isminde bir zat gönederecektir. Bu zat tüm araplara ha­kim olacak ve daha önce zulümle dolan dünyayı adaletle dolduracaktır.

Ulemanın beyanına göre, Rasûlullah'ın geleceğini haber verdiği bu zat Mehdî'dir. Mehdî'nin, Rasûlullah'ın ehl-i beytinden olduğu, hadisle sabit olmakla beraber, oun Hz. Hasan'm mı yoksa Hz. Hüseyin'in mi soyundan geleceği konusunda bir nâss yoktur. Bu yüzden Ulema bu husus­ta ihtilâf etmiştir. Aliyyü'l Kârî Mirkat'da, iki nesebin birlikte bulunma­sına bir engel olmayacağını, zahire göre Mehdî'nin baba tarafından Hz. Hasan, Anne tarafından Hz. Hüseyin'e mensup olacağını söyler. Bunu söylerken de Hz. İbrahim'in oğullan İsmail ve İshak (s.s)'a kıyas yapar, îsrailoğullarının bütün peygamberleri Hz. îshak'm soyundan geldiği hal­de bizim Peygamberimiz (s.a), Hz. İsmail'in soyundan gelmiş ve Öbürle­rinin tümü makamına kâîm olmuştur. Aynı şekilde İmamların çoğu ve Ümmetim büyükleri, Hz. Hüseyin'in soyundan gelmiştir. İşte buna karşı­lık beklenen Mehdî'nin de Hz. Hasan'ın soyundan gelmesi muvafıktır. İş­te evliyanın sonuncusu olacak olan bu zat, diğer büyük zevatın yerine ka-îm olacaktır.

Hadisten, gelecek zatın adının Muhammed, babasının adının da Ab­dullah olacağı bildirilmektedir. Bu, beklenen Mehdî'nin, Samerra'daki bir dehlizde gizli olan Muhammed b. Hasen el - Askerî olduğunu söyle­yen Şiâyı reddetmektedir. Çünkü onların iddia ettikleri Mehdî'nin baba­sının adı Abdullah değil Hasen'dir.

Efendimiz'in bildirdiğine göre, Mehdî geldiğinde yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Kimi alimler bundan maksadın tüm dünya, kimi alimler Arap ülkeleri ve ona tâbi yerler olduğunu söylerler.

Süfyân'ın rivayetine göre, Mehdî tüm Araplara malik olacaktır. Alim­ler "Araplar"m galibe nazaran zikredildiğini, onun sadece Araplara de­ğil tüm kavimlere mâlik olacağını söylerler. Rasülullah'ın sadece Arap­ları anması, o zaman Müslümanların araplardan oluşması, ya da diğer halklar müslüman olunca, ilk müslüman olan Araplarla tek millet gibi ol­malarıdır. Şüphesiz, doğrusunu Allah bilir.[12]

4283... Ali (b. Ebî Talib) (r.a)'dan; Rasûlullah (s.a)'in şöyle buyurdu­ğu rivayet edilmiştir.

Dünyanın ömründen sadece birgün kalsa bile, Allah (c.c) benim ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zu­lümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır.[13]

Açıklama
Bu hadisin senedi sağlamdır. İsnâddaki Fıtr b. Hânife’yi Ahmet b. Hanbe], Yahya b. Saîd el-Kettân, Yahya b. Maîn, Nesaî, î, İbn Sa'ad ve Sâcî sika kabul etmişlerdir.

Bu hadis, yukarıda geçen hadisle aynı mânâdadır. Rasûlullah'ın söz konusu ettiği şahıs Mehdî'dir. Yukarıda gerekli malumat verilmiştir.[14]

4284... Ümmü seleme (r.a)şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a)'i şöyle buyururken işittim:

"Mehdî[15] benim ailemden, Fatima'nın oğullarındandır."

Abdullah b. Cafer şöyle demiştir:

Ebûl MelhYi, Ali b. Niifeyl'i överken ve onun iyiliğini söylerken din­ledim.[16]

Açıklama

Hadisin İbn Mâce'deki rivâyetinde"benim ailemden cumiesi" mevcut değildir.

"Benim ailem" diye terceme ettiğimiz” kelimesi birkaç mânâya gelmektedir. Hattabî, bu kelime ile ilgili olarak şu mânâlara işâret etmektedir.

a) Kişinin, kendi sulbünden gelen oğlu,

b) Kişinin akrabaları,

c) Kişinin amcaoğullan Hz. Ebu Bekir Sakîfe gününde, "Biz, Rasûlul­lah'ın amca oğullarıyız" demiştir.

İbnü'l Esîr, En-Nihâye adındaki eserinde bu kelimeyi şöyle izah etmiş­tir: kişinin en yakın akrabasıdır. Hz. Peygamber'in ıtresi Abdû'l Muttalip oğullandır. Kureyş olduğu da söylenmiştir. Meşhur olan, onların, kendilerine zekat verilmesi caiz olmalayanlar (Haşimoğullan) ol­duğudur.

Hadisin devamında Efendimiz, Mehdî'nin Hz. Fâtıma'mn evlâdından olacağını beyan buyurmuştur. Hafız İmâduddin, bu ifadeyi göz önüne ala­rak Mehdî'nin Abbasilerden sonra çıkacağını söylemiştir.

Sindi de İbn. Mâce Hâşiyesi'nde, İbn Kesîr'den şunları nakleder: "Dârakutnî'nin Efrâd'da, Osman b. Affan'dan merfu olarak rivayet ettiği; "Mehdî, amcam Abbas'in oğullarındandır", hadisi garibtir. Dârakutni' 'nin de dediği gibi o hadisi sadece, Beni Hâşim'inin azaltısı Muhammed b. el-Velid rivayet etmiştir."
Munâvî de, o hadisin senedinde bir yalancının bulunduğunu söyler.

Bu hadis, Mehdî'nin Hz. Fatıma'nın oğulları arasından çıkacağı konu­sunda açıktır. Ama hangi oğlunun neslinden geleceği konusunda bir açık­lık yoktur. Bu konu 4282. hadisin şerhinde açıklanmıştır.

Hadisin sonunda Abduîah b. Cafer, Râvîlerden Ali b. Nüfeyl'in güven­li bir râvî olduğuna dikkat çekmek istemiştir. Onu böyle bir izaha gerek duyduran sebep Ali b. Nüfeyl hakkındaki bazı söylentilerdir. Ulema ge­nelde bu zat hakkında (Lâ be se bih) tâbirini kullanmaktadır.[17]

4285... Ebû Saîd El Hudrî (r.a)'dan rivâyt edildiğine göre, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

"Mehdî ben (im neslim) dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hü­küm sürecektir."[18]

Açıklama

"Açık alınlı" diye terceme ettiğimiz terkibi, aslında, "başının ön tarafının saçı dökül­müş veya saçının yarısı dökülmüş" mânâlanndandır. "İnce burunlu" di­ye terceme ettiğimiz terkibinin de ayrıca, uzun burunlu, yumru burunlu mânâlarına gelmesi ihtimal vardır. Aliyyü'l Kâıl bundan maksadın "yassı ve yumru burunlu" omadiğını, çünkü onun çirkin görü­nümlü olduğunu söyler.

Bu hadiste Efendimiz, yukarıdakilerden farklı olarak Mehdî'nin şekli­ni tarif etmiş, kalacağı müddeti söylemiştir. El Münâvî bir rivayette yedi senenin yanı sıra "Veya dokuz" sene ilâvesinin, başka bir rivayette de "Allah ona üçyüzbin melekle yardım edecektir." ilâvesinin yer aldığı­nı söyler.

El-Münzirî, hadisin isnadındaki İmrân b. Kattan'm, Buharı, Affan b. Müslim ve Yahya b. Saîd el Kattan tarafından Sîka kabul edildiğini, Yah­ya b. Maîn ve Nesaî'nin ise zayıf saydıklarını, el - Hülâsa'da da Ah-med'in : "Hadisinin sâlih olduğunu umarım" dediği nakledilir.[19]

4286... Rasûlullah (s.a)'in hanımı Ümmü seleme (r.a)'dan Rasûlul-lah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

"Bir halife öldüğünde kargaşa çıkacak. Medineliler'den birisi, Medine'den çıkıp, Mekke'ye kaçacak. (Ama) Mekke'lilerden bazı in­sanlar, onu (bulunduğu yerden) çıkarıp, istemediği halde (Kabe'de) Rükün ile Makam-ı İbrahim arasında ona bîat edecekler. Şam'lilarda Onun üzerine bir ordu gönderilecek, ama o ordu Mekke ile Medi­ne arasındaki Beydâ denilen yerde yere batacak.[20] İnsanlar bunu gö­rünce, Şam'ın ebdâli ve Iraklıların asâîbi (şam ve Irak'ın hayırlı salih kulları) ona gelip,[21] bîat edecek. Sonra Kureyş'ten, dayıları Kelp (kabilesinden) olan bir adam çıkıp, o biat edenler ü/erine bir ordu gönderecek. Fakat bîat edenler, Ben-î Kelb'linin gönderdiği orduya galip gelecekler. Bu ordu Kelb'in gönderdiği ordudur, (o zaman) Kelb'in ganimetinde hazır bulunmayana yazık!... Halife olan zat (Mehdî) malı taksim edecek. İnsanlardan bir kısmı, Peygamberleri­nin Sünneti ile amel edecek, İslâmiyet yeryüzüne tamamen yerleşe­cek. (Mehdî) yedi sene kalıp, sonra vefat edecek ve Müslümanlar onun namazını kılacak"

Ebû Davûd derki:

"Bazıları Hişâm'dan rivayetle, dokuz sene" bazıları da "yedi sene" de­di.[22]

4287... Bize Harun b. Abdullah haber verdi, bize Hemmaırdan naklen Abdüssamed haber verdi. Hemmam'da katâde'den bu hadisi rivayet etti. Hemmam rivayetinde "dokuz sene" dedi.[23]

Açıklama

Rasûlullah (s.a) bir halife öldüğünde insanlar arasında kargaşa çıkacağını haber vermektedir. Bundan maksat, bir şahsın ölmesi değil, devlet otoritesinin kalkmasıdır. Çıkacak ihtilâftan Murad'da ehl-i hâl ve'l akdin arasında çıkacak olan an­laşmazlıktır.

Bu ihtilâf anında, Medine'den çıkıp, Mekke'ye koşacak olan şahsın bu hareketine sebep ya başa geçmeyi istememesi, ya da çıkan fitneden kork-masıdır. Anılan zatın Mekke'ye kaçmasına sebep, oraya girenin emin olu­şudur.

Tîbî, Ebû Davud'un bu hadisi Mehdî konusuna almış olmasına dikkat çekerek, hadiste anılan zatın Mehdî olduğunu söylemektedir.

Metinden anlaşıldığına göre, anılan zata Mekke'de biat edilince, ken­disi ile savaşmak üzere Şam'dan bir ordu gönderilecek, fakat, Mekke ile Medine arasındaki Beydâ denilen yere gelince yer yarılıp bu orduyu yutacaktır. İnsanlar, bu Harikulade hadiseyi görünce Şam'ın efdâlleri (ha­yırlıları) gelip ona bîat edecektir.

Ebdâl: Bedel kelimesinin çoğuludur. Nihâye'de "Bunlar Evliya ve âbîdlerdir. Tekili bedeldir. Onlardan birisi öldüğünde yerine başkası gel­diği için bunlara bedel denilmiştir" denilmektedir.

Süyûtî Mirkat'üs - Suûd'da, Kütüb-ü Sitte içerisinde Ebdâl'in sadece Ebû Davud'un bu hadisinde varid olduğunu söyler.

Avnü'l Ma'bud Müellifi, Ebdâl hakkında Kütüb-i Sitte'nîn haricinde­ki hadis kitaplarında birçok hadisin bulunduğunu söylemiş ve şunları nak-letmiştir.

Ubâde b. Sâmir (r.a)'den, Merfü olarak rivayet edilmiştir. "Bu üm­metteki ebdâl otuz kişidir" Onların kalpleri Hz. İbrahim (s.a)'in kal­bi üzeredir. Onlardan birisi öldüğünde Allah başkasını kor. "Ahmed b. Hanbel)

Ubâde b. Sâmît (r.a)'dan, rivayet edilmiştir. "Ümmetim içerisindeki Ebdâl otuz'dur. Yeryüzü onlarla ayakta durur. Onların hürmetine yağmur yağar ve insanlar onlar sebebiyle yardım görürler." (Taberanî)

Avf b. Mâlik (r.a)'den, rivayet edilmiştir;

"Ebdâl Şam'hlar arasındadır. Onlar sebebiyle yardım görürler ve onların sayesinde rızıklamrlar." (Taberanî)

Hz. Ali (r.a)'den, rivayet edilmiştir;

"Bedeller (ebdâl) Şam'dadır. Onlar kırk kişidir. Her biri öldüğün­de Allah yerine başkasını koyar. Onlar sayesinde yağmur yağar. On­ların hürmetine düşmanlara karşı muzaffer olurlar. Onların hürme­tine Şam'hlar azap edilmezler". (Ahmed b. Hanbel)

Bu hadisin Hâkim'deki rivayetinde şu ilâvelerde vardır: "Onlar in­sanları çok namaz, çok oruç, ve çok teşbihle geçmediler, ama güzel ahlâk, samimiyet, hüsnüniyet ve kalp temizliği ile geçtiler. Onlar Al­lah'ın hizbidirler".

Münâvî, "Ebdâl'm sayısının bu hadiste kırk, az önce geçen bir hadis de otuz olarak anılması zarar vermez. Çünkü onların tamamının kırk, kalple­ri Hz. İbrahim'in kalbi üzere olanları otuz kişidir. On tanesi ise böyle de­ğildir" der.

îbn Ömer (r.a)'denrivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a) şöyle bu­yurmuştur: :Her asırda ümmetimin hayırlıları beşyüzdür. Ebdâl'dc kırktır. Beşyüz ve kırk hiç eksilmez. Bunlardan her biri öldüğünde, beşyüz kişiden Allah (c.c) birisini kırka katar" Sâhâbîler, "Yâ Rasû­lullah onların amellerini bize haber ver" dedi.Efendimiz: "Kendilerine zulmedenleri affederler, kendilerine kötülük yapana iyilik ederler, Allah'ın kendilerine verdiği malı dağıtırlar" buyurdu. (Ebû Nuaym el-İsfahânî, Hilyetü'l - Evliya)

Görüldüğü gibi bu hadislerin hepsinde, Rasûlullah Efendimiz, bu üm­met içerisinde otuz ya da kırk sâlih kulun bulunacağım; onların yüzü su­yuna dünyanın ayakta durup, insanların nzıklanacaklarım haber vermiş ve bunları "Ebdâl" diye isimlendirmiştir. Asaib: Hayırlılar demektir. Rasûlullah (s.a) Iraklılar'dan bîate gelecek olanları bu kelime ile ifâde bu­yurmuştur. Aliyyü'I Kân bu kelimenin, (asabe kelimesinin çoğulu olup, Hayırlar manasına geldiğini söyler. Nihayede ise bu keli­menin kelimesinin çoğulu olup on ile kırk kişi arasındaki top­luluk mânâsına geldiğini belirtmiştir.

Alimler bu kelimenin, Ebdâl ile yanyana zikredilişini göz önüne alarak hayırlılar mânâsını daha uygun görmüşlerdir.

Hadisin devamında Ben-i Kelp kabilesine mensup birisinin etrafına topladığı ordu ile Mehdi'ye saldıracağı, ama Mağlup olup malarının Meh-dî tarafından ganimet olarak dağıtılacağı bu savaşa katılmayıp ganimetten mahrum olanların, büyük bir fırsatı kaçırmış olacakları bildirilmektedir. Önündeki engelleri aştıktan sonra Mehdi, Efendimizin sünneti üzere ya­şayıp muamele edecek, İslam'ı tam,olarak yerleştirecek ve bir rivayete göre yedi, diğer bir rivayete göre dokuz sene yaşayıp vefat edecek, Müs­lümanlar da onun cenaze namazını kılacaklardır.[24]

4288... Bize İbnü'l Müsenna haber verdi, Bize Amr b. Asım haber ver­di. Bize Ebûl Avam haber verdi.Bize Katâde Ebûl Halil'den, O Abdullah b. Halis'ten , o da Ümmü Seleme (r.a) vasıtasıyla Rasûlullah (s.a)'den bu (yukardaki) hadisi rivayet etti. Muâz'm hadisi daha mükemmeldir.[25]

4289... Ümmü Seleme (r.a) Rasûlullah (s.a)'den (Mekke ile Medine arasında) batırılacak olanların kıssasını haber verip (şöyle devam etti): "Ya Rasûlullah, bu orduya istemeyerek zorla götürülen ne olacak? dedim. Rasûlullah (s.a):

Öbürleriyle birlikte o da batırılacak, ama Kıyamet Günü niyetine göre diriltilir, buyurdu.[26]

Açıklama
Hâdis-i şerifin, Sahîh-i Müslim'deki rivayeti, Ubeydullah b. Kiptiyye tankıyla şu şekildedir:

"Haris b. Ebû Rabîa ve Abdulah b. Safvan'la birlikte Ümmü'l Mü'minin Ümmü seleme (r.a)'nın yanma girdik. (Arkadaşlarım) ona, yere batı­rılacak olan Orduyu sordular. - Bu hadise İbn Zübeyn'in halifeliği günle­rinde idi.-

Ümmü Seleme şöyle dedi:

Rasûlullah (s.a) "Kabeye birisi sığınacak. Ona bir ordu gönderile­cek, arzdan Beydâ'ya[27] geldiklerinde yere batırılacaklar" buyurdu. Kendisine: Yâ Rasûlullah, zorla getirilenler ne olacak?" dedim. ''Onlar­la birlikte o da batırılacak ama, kıyamette niyetine göre diriltilecek" buyurdu.

Müslim'deki başka bir rivayette Sâhâbîlerin, Rasûlullah'a "Yâ Rasû­lullah, bazen yol insanları toplar" dedikleri, Hz. Peygamber (s.a)'inde: "Evet onlar içerisinde kasıtlı olanı, mecbur kalanı ve yolcusu bulu­nur. Bunların hepsi bir çırpıda helak olurlar, çeşitli yerlerden çıkar­lar. Allah onları niyetlerine göre diriltir." şeklinde cevapladığı bildiril­mektedir.

Ebûl Velid el-Kattanî, Ümmü seleme (r.a)'mn, Hz. Muâviye'den ev­vel vefat ettiğini, dolayısıyla İbn Zübeyr'in hilâfetine erişemediğini söy­leyerek hadisteki bir zaafa işaret etmiştir. Kâdî İyâz ise, onun, Muâviye-nin oğlu Yezîd zamanında vefat ettiği yolunda rivayetler bulunduğunu söyler.

Hadîste anılan ve Mekke ile Medine arasında Beydâ denilen yerde ba­tırılacağı bildirilen ordu ile ilgili bilgi 4286 numaralı hadîs izah edilirken verildi.

Bu rivayette dikkatimizi çeken bir konu şudur;

Bir topluma azap ve helak geldiği zaman iyi kötü ayırımı yapmaz top­luma hep birden gelir. Suçu olmayanlar, uğradıkları azabın karşılığını öbür dünyada alırlar. Bir de bizzat kendileri kötülük yapmamakla birlik­te, emr-i bi'l maruf Nehy-i ali'l Münker vazifesini ihmâl ettiklerinden do­layı aynı azabı haketmiş olabilirler.

Hâdis-i Şerif, kötü insanlardan uzak kalmanın, onlarla işbirliği yapma­manın gereğine işaret etmektedirler.[28]

4290... Ebû İshak'tan rivayet edildiğine göre;

Hz. Ali (r.a) oğlu Hasan'a bakıp şöyle demiştir:

"Benim şu oğlum Rasûlullah (s.a)'in isimlendiği gibi seyyiddir. Onun sulbünden, adı Nebimizin adından olan, ona yaratılışta değil, huyda ben­zeyen bir adam gelecektir."

Hz. Ali kıssayı zikretti, "Dünyayı Adaletle dolduracak..." dedi.

Harun şöyle dedi: Bize Amr b. Abi Kays Mutarrıf b. Tariften o Ebî Hasen'den, o'da Hilâl b. Amr'dan şöyle dediğini rivayet etti:

Maverâünnenehir'de el-Haris b. Harras[29] adında bir adam çıkacak. Onun (ordusunun) önünde Mansur denilen birisi bulunacak, Kureyş'in Rasûlullah'a imkan verdiği gibi âl-i Muhammed'e (Hilâfetine) imkân ve­recek - veya hazırlayacak.[30] Her mü'minin ona yardım etmesi veya onun davetini kabul etmesi vaciptir.[31]

Açıklama
Hz. Ali (r.a) oğlu Hasen (r.a)'in, Rasûlullah'm dediği gibi seyyid olduğunu söylemiştir. Bu sözü ile Efendimiz'in, Hz. Hasen hakkında söylediği, "Şüphesiz şu oğlum seyiddir. Umarım ki, Allah onunla Müslümanlardan iki büyük topluluğun arasını İslah edecektir/' Hadisine işaret etmiştir.

Hadis, Mehdî'nin Hz. Hasen'in soyundan geleceği konusunda açık de­lildir. Diğer rivayetlerle birleştirilince, Mehdî'nin beklenmekte olan Mu-hammed b. Hasen El-Akserî olduğunu söyleyen Şia'nın aleyhine delil olduğu görülür. Çünkü Muhammed b. Hasen İttifakla Hz. Hüseyin'in so-yundandir.

Mâverâünnehir, sözlükte, nehrin arka tarafı demektir. Buradaki Nehir­den Maksat Ceyhun nehridir. Mâverâünnehir, Semerkant, Buhara gibi bü­yük İslâm merkezlerinin bulunduğu bölgedir. Bu bölgelerde yetişen çok de­ğerli İslâm alimlerinin yazdıkları kıymetli eserler, bu gün halen İslâm kültür mirasının hazineleridir.

Hadis-i şeriften anladığımıza göre, Mâverâünnehir Bölgesi'nden el-Haris b. Harras adında birisi çıkıp, Rasûlullah'm âline, yani Zürriyetine yardım edecektir. El Hâris'in Ordusunun başında Mansur adında birisi olacak ve bu şahıslar, hilâfetin Rasûlullah'm zürriyetine geçmesine imkan hazırlayacalardır. Peygamber anılan zatların, zürriyetinin hilâfetine im­kân hazırlamaları meselesinin Kureş'in kendisine imkân hazırlamasına benzetmiştir. Bundan maksat, yâ Ebû Talib gibi kendisi müslüman olma­makla birlikte Rasûlullah'a yardımcı olanlardır, ya da maksat, sonuçta vu­ku bulan hâldir.

Hz. Peygamber, anılan bu şahıslar çıktığı zaman müzminlerin onlara yardım etmelerinin veya onların davetlerini kabul etmelerinin gerekli ol­duğunu söylemiştir.[32]


_________________
Selam ve Dua ile Hoşçakalın


En son ERRUFAİ tarafından, 11 Şub 2014 12:33 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.

Sayfa başı
 Profile bak  
 

MEHDİ İLGİLİ AÇIKLAMALAR (Ebu Davud)
UNREAD_POSTTarih: 12 Şub 2010 18:25 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 12 May 2009 09:59
İleti: 113
Değerli kardeşler İmam Mehdi konusu benim hep merak ettiğim bir konudur çünkü Ehlibeytten gelecek ki bizde Ehlibeytteniz ve Horasan civarından gelecek İran Horasan buda geniş bir bölgedir ve kar yağan bir yerde ortaya çıkacak çünkü ekvatorda kar yok . Mehdi Hz konusunda 300 e yakın hadis vardır ben geleceğine gönülden inanıyorum ve onunla ilgili bir çok alamet ise çıktı İrakın yıkılması ve Afganistana girilmesi Suriyedeki katliamlar vb.
Büyük islam alimi Celalettin Suyuti hadis kaynaklarından şu görüşü çıkarmıştır. “Ümmetin ömrü 1000 fazla olacak ancak 1500 e varmayacaktır”. (Şu anda hicretin 1435 yılında olduğumuza göre geriye ortalama 65 yıl kalmaktadır.) İmam Rabbani ise yüzyılın ilk çeyreğinde (35 değil çeyrek 25tir:)) bunu geçen cübbeli Ahmet hocada bahsetti bu konu benide düşündürüyor. Konuyla ilgili hadisi Ravisi ile birlikte paylaşırsanız sevinirim ama Saidi Nursi ve Serkan Tekine göre ise 2121 kıyametin kopuş tarihi Zaten teknoloji bu hızla giderse çok yakında nükleer savaşlar falan kaçınılmaz 3000 li yılları zor görürüz.
- Bir diğer konu Mehdiden önce gelecek Zat (Şuayp Bin Salih Temimi ):
“Süfyani ordusunu Horasan ve Fars toprağından doğunun bütün insanlarına karşı gönderir.Doğu halkı ile defalarca savaşır. Bu savaşlar devam ederken doğunun en uç noktasında Beni Haşimden birisine beyat edilir.Beni Haşimden olan bu genç Horasan ehli ile beraber çıkar ve başlarında Şuayp Bin Salih Temimi olur. Bu genç sarışın olup hafif sakallıdır.Beş bin kişilik ordusu vardır. Bu ikisi birleşir Şuayp Bin Salih Temimi komutan olur. Bunların karşısına dağlar çıksa ezilir. Süfyani ordusu ile savaşırlar. Ancak süfyani galip gelir. Haşimi genç kaçar. Şuayp Bin Salih de saklanarak Kudüse gelir. H.z. Mehdi Şam’a ulaştığında onun için Kudüs’te bir ev hazırlar. Bazı alimlerce Burda bahsedilen gencin Usame.Bin ladin olduğu bahsedilmekte çünkü onunda 5000 kişilik bir ordusu vardı savaşta yenildi ve dağlara kaçtı ancak ladin Mayıs-2011 de Pakistanda öldürüldü.
Ve yine hadis kaynaklarına göre Mehdi a.s dan önce müslümanların iki tane halifesi olacak ve bu iki özellikle 2. halifenin ölümünden sonra(Öldümü öldürüldümü diye) ortalık karışacağı rivayet edilmektedir.
Hatırlayacağınız gibi T.Erdoğanın Davos çıkışından sonra Ürdünlü bir gazetecei Osmanlının tekrar kurulması ve Başbakanında Müslümanların halifesi olması gerektiğini yazmıştı . Ben bu konuda ümitliyim yani çok yakın bir gelecekte 10-20 yıl gibi müslümanların bir halifesi olacaktır. Ehl-i beyt ve Mehdi konusuna gelince, İmam Rabbaninin belirttiğine göre Hz Mehdi her yüzyılın ilk çeyreğinde geleceğine göre 1400 yılın ilk çeyreği geçti o zaman Hicri 1500 yıllara (2077 den sora) bakmak lazımm

_________________
Selam ve Dua ile Hoşçakalın


En son ERRUFAİ tarafından, 11 Şub 2014 12:48 tarihinde değiştirildi, toplamda 4 değişiklik yapıldı.

Sayfa başı
 Profile bak  
 

Re: MEHDİ İLGİLİ AÇIKLAMALAR (Ebu Davud)
UNREAD_POSTTarih: 19 Oca 2014 02:31 
Çevrimdışı

Kayıt: 07 Oca 2012 16:45
İleti: 3
Aleykümüsselam Kardeşim,
100 yılın çeyreği derken 25 yıl olduğu gerçeği için ravili kaynak mümkün değildir.Usama bin Ladin CIA destekli ajan ve Elkaide CIA destekli örgüttür. Hadislere uygun olarak siyah bayraklı ve 5000 kişilik ordu projeli bir örgüt olmakla beraber Horasan bölgesinden olan Afganistan'dan çıkmaları düşündürücü.Size tavsiyem fitne saçan bu örgütün Hz.Mehdi ile bir ilgisi olmadığını düşünmenizdir. Recep Tayyip Erdoğan halife olamaz. Çünkü veli bir arkadaşımız gezi olayları esnasında Başbakanın zorla koltuktan indirilip tutuklandığını ilham yolu ile görmüştü. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Bu arada 2120 yıllarında yani hicri 1545 yılında Said Nursi Hazretlerine göre dünyanın sonudur. 2050 yıllarında Hz.Mehdi geleceği ile ilgili dayanağınız nedir?


vesselam


Sayfa başı
 Profile bak  
 

KIYAMET VE MEHDİ HADİSLERLE KIYAMET ZAMAN KOPACAK ?
UNREAD_POSTTarih: 31 Oca 2014 17:29 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 12 May 2009 09:59
İleti: 113
Sevgili Mirdir kardeşim öncelikle yoğunluktan yazınıza geç cevap verdim hakkınızı helal edin lütfen. Her yy. ilk Çeyrek kavramı geometrik bir tabir olup şekillerde ve özellikle saatlerde kullanılmaktadır ve dünyanın her yerinde aynıdır bütünün dörtte biri buda 100 yilda 25 yil demektir. bu konuda bir ihtilaf yoktur. Bu hadisi imamı Rabbani zikretmektedir.
Hz Mehdiden önce iki halifenin geleceği yine hadis kaynaklarında geçmektedir Bunun Tayyip Erdoğan olup olmayacağını zaman gösterecektir. Başbakanla ilgili sizin anlattıklarınız gerçekleşmedi ilham olayları gerçek velilerde olur bununda kim olduğunu siz ve biz bilemeyiz Allah katında saklıdır. Şuayp Bin Salih Temimi konusu da bir benim degil bazı alimlerin tahminiydi ama gerçekleşmedi üstteki yazım iki yıl yazılmıştı o zaman Suriye olayları yoktu her gelişen olay hadisleri daha doğru değerlendirmemize vesile olacaktır.2050 yılıyla ilgili tahminde şurdan vardım Hacc Süresi 47 ayet mealinde "Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah, asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün, sizin saydığınız bin sene gibidir" Hz isa (a.s) iki günlüğüne gökyüzüne alındiğina göre iki gün dünyada 2000 yıl eder buna Hz isa'nin gökyüzüne alınış tarihi olan 33 eklersek 2033 eder. Tabi bu 1. yorumum Mearic 4 ayetin mealiindede "Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. . Bu ayete göre hesaplarsak 1 gün 50.000 dünya yılı ederse 2 gün 100.000 yıl eder Efendimizden bu yana 1438 sene geçtiğine göre geriye 98.500 yıl kalır buda uzun zaman sayılır.
Kıyametin kopma hadisesine gelince Efendimizin "Dünya bir gündür ve ben bu günün ikindi vakti dünyaya gönderildim" Malumunuz araplarda gün kavramı akşam namazıyla bitmekte ve yeni bir gün başlamaktadır. Hadisinden dolayı, onun vefatının hemen ardından her dönem dünyanın sonu geldiğini ve kıyamet kopacağını zannına varmışlardır. Jeolojik ve fosil kayıtlarına göre dünyanın yaşı 4,6 milyar yıldır. Oysaki ikindi ile akşam arası en az 2 saat 20 dk olduğuna göre 24 saatin %10 nuna tekabul etmektedir ki buda 4.6 milyar yılda 460 milyon yıl eder. 460 milyon yıl bu çok uzun bir zaman.
Ama burda kasdedilen dünyanın yaratıldığı günden beri değilde insanlığın dünyaya gelmeye basladığı dönem olan Hz Ademin yeryüzüne ayak basmasından itibaren alırsak oda günümüze kadar 3,6 milyon yıl geçmiştir. Bunun % 10 alırsak 360 bin yıl eder ki hicretin 1438 senesindeyiz Geriye 358 bin yıl kalır. yani daha çooooook zaman var demektir.!!! Kıyameti hemen koparanlara duyurulur.:))
Ama kişinin ölümü kendisi için küçük kıyamettir!

Ayrıca Hz Mehdinin gelmeyeceğine inananlarda hiç azımsanmayacak derecededir. İslam alimlerinin %5 Mehdinin gelip geçtiğimi bu zatın Emevi halifesi Ömer Bin Abdulaziz olduğunu belirtmektedir.
İslam alimlerinin %15 ise mehdinin gelmeyeceğini hadislerin sahih olmadığını görüşünü paylaşırlar. Bunların başında felsefeci İbni Haldun bulunur.Hadislerin genelde şia kaynaklı olduğunu söylemektedir.

Bize düşen ise mehdi beklemeden üzerimize düşen tebliğ ve cihadı yapmaktır. Bu haksızlıklarla mücadele etmektir.(Hadiste eliyle yetmese diliyle yetmezse buğz edecek deniyor)ki buda imanın en zayıfı dır!!!

_________________
Selam ve Dua ile Hoşçakalın


En son ERRUFAİ tarafından, 07 Ağu 2017 11:48 tarihinde değiştirildi, toplamda 10 değişiklik yapıldı.

Sayfa başı
 Profile bak  
 

Re: MEHDİ İLGİLİ AÇIKLAMALAR (Ebu Davud)
UNREAD_POSTTarih: 06 Şub 2014 16:19 
Çevrimdışı

Kayıt: 07 Oca 2012 16:45
İleti: 3
avni efemdimi gördüm inssalah hayirli seyler olur ve ikincisi Geçen Abdullah yüzyıl yaşamış evliyalardan Said Nursi ve Abdullah Baba hazretlerine göre bu yüzyıl Mehdiyet çağıdır. Ayrıca Hz.İsa 33 yaşında iken göğe kaldırılmıştır.


2 gün hicriye göre 2000 yıldır.Miladiye göre 1942 yıl eder. 1942+33=1975..Gelin birde burdan bakın. Neticede rivayetlere göre hesaplama yapıldığında hata payı büyük olur.


Bekleyip göreceğiz.Allah'a emanet olun
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 

Re: MEHDİ İLGİLİ AÇIKLAMALAR (Ebu Davud)
UNREAD_POSTTarih: 10 Şub 2014 11:22 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 12 May 2009 09:59
İleti: 113
Esselamu Aleyküm Mirdir kardeş üstteki yazınız konuyla alakasızdı Allahtan devamında düzeltmişsiniz. Bu konudaki referansımız Ayet ve Hadisler belki birde İmamı Rabbani,Ahmed er Rufai veya A.Kadir Geylani gibi piranlardır yoksa şu seyh şöyle dedi bu böyle dedi bunlar ayet ve hadisin yanında asla ölçü değildir.
Haklısınız Hz İsanın gökyüzüne 33 yaşında alındığı bilgisi daha doğru onu düzleteliyim.
"2 gün hicriye göre 2000 yıldır.Miladiye göre 1942 yıl eder. 1942+33=1975 " Demişsiniz. Hesabınız yanlış.
Şöyleki Miladi yıl 365 Hicri yıl 355 gündür, aradaki fark 10 gün eder. buda (35,5) 36 yılda bir hicri yıl eder. 2000-36=1964 yıl +33= 1997 eder ki hesabı böyle yapsak bile bu doğru degildir çünkü Hicri takvim hicretten sonra sadece müslümanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Oysaki Kuranı kerimin inmeye başladığı zamanda müslümanların uyguladığı takvimde Rumidir.
farzedelim dediğiniz gibi olsun 37 yıldır mehdininn gelmesi lazım nerde bu beklenen mehdi???
Dünyanın dört bir yanında müslümanlar acı ve zulum altında işkence çekiyor Neden birşey yapmıyor mehdi olduğunu iddia eden zatlar.???

_________________
Selam ve Dua ile Hoşçakalın


Sayfa başı
 Profile bak  
 

Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni konu gönder Konuya cevap yaz  [ 6 ileti ] 

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  
cron